Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά. 

Εκεί, θα βρεις:

 • Περιγραφή Εκπαιδευτικού Αντικειμένου
   
 • Περιγραφή Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
   
 • Εκπαιδευτικές Ενότητες
   
 • Διάρκεια Εκπαίδευσης
   
 • Επιλογές Χρονοδιαγράμματος
   
 • Εκπαιδευτικές Ζώνες
   
 • Προφίλ Εκπαιδευτικού Φορέα
   
 • Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα Ομίλου
   
 • Παρεχόμενο Πιστοποιητικό

129 Κεφάλαια συνολικά

Οι ενότητες του MS OFFICE 2016 περιλαμβάνουν 48, 34, 24 και 28 κεφάλαια αντιστοίχως.

Πλήρης εκπαιδευτική ύλη αποκλειστικά στη FACEtoFACE

Το κάθε εκπαιδευτικό μας κέντρο, είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τους χώρους διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και για την διδακτέα ύλη, η οποία αποτελεί αποκλειστικό δημιούργημα της 32χρονης εκπαιδευτικής και 17ετούς εξεταστικής μας εμπειρίας.

Προσοχή στην έρευνα που διενεργείτε. Κάθε εξεταστικό κέντρο έχει εγκριθεί μόνο για την εξεταστική διαδικασία και όχι για τις ασκήσεις ή την ύλη.

Εκπαιδευτική ύλη Ms Office Προχωρημένου Επιπέδου

Το ECDL για το Ms Office 2016 ή 2013 Προχωρημένου Επιπέδου παρέχεται για 4 ενότητες. Προτείνουμε στους σπουδαστές μας εκπαίδευση και πιστοποίηση στις πλέον πρόσφατες εκδόσεις, διασφαλίζοντας τους ως προς τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και αφουγκραζόμενοι τις σύγχρονες ανάγκες τους.

Ms Word Advanced 2016 ή 2013:

Η ενότητα "Επεξεργασία Κειμένου" στο προηγμένο επίπεδο περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου για να δημιουργήσετε έγγραφα χρησιμοποιώντας πολύπλοκες λειτουργίες και προχωρημένες δεξιότητες. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας αυτής πρέπει να είστε ικανοί να εργάζεστε αποδοτικά σε υψηλότερο επίπεδο και να παράγετε ποικίλα αποτελέσματα επεξεργασίας κειμένου και πολύπλοκα έντυπα. Επίσης, ολοκληρώνοντας την ενότητα "Επεξεργασία Κειμένου", θα είστε σε θέση να μορφοποιείτε και να σχεδιάζετε προσφορές που περιλαμβάνουν πίνακες, φόρμες και γραφικά. Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, θα μπορείτε να χειριστείτε εργαλεία, όπως οι μακροεντολές, και να ολοκληρώνετε προχωρημένες εργασίες συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Η εξεταστέα ύλη της ενότητας περιλαμβάνει τα εξης: Προχωρημένη Επεξεργασία, Διάταξη & Οργάνωση Εγγράφων, Αντικείμενα σε Έγγραφα, Ειδικά Εργαλεία, Εκτυπώσεις.

•Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου και παραγράφων
•Δημιουργία και επεξεργασία προτύπων
•Φόρμες, μακροεντολές, πεδία και γραφικά κείμενα
•Ομαδική εργασία με πρωτεύοντα και δευτερεύοντα έγγραφα
•Προσθήκη πινάκων περιεχομένων, σελιδοδεικτών, υποσημειώσεων, παραπομπών, εικόνων με λεζάντες
•Εφαρμογή προχωρημένων επιλογών συγχώνευσης αλληλογραφίας και ενσωμάτωση αντικειμένων για προστασία των αρχείων

Εξεταστέα ύλη Ms Word Advanced

Ms Excel Advanced 2016 ή 2013:

Η ενότητα "Υπολογιστικά Φύλλα" στο προηγμένο επίπεδο περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση της σχετικής εφαρμογής για να δημιουργήσετε Υπολογιστικά Φύλλα ανώτερου επιπέδου. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας αυτής, πρέπει να είστε ικανοί να εργάζεστε αποδοτικά καθώς και να επεξεργάζεστε και να επαυξάνετε αριθμητικά δεδομένα, κείμενα και γραφήματα. Ολοκληρώνοντας την ενότητα "Υπολογιστικά Φύλλα", θα είστε σε θέση να ταξινομείτε και να συνδέετε δεδομένα, καθώς και να σχεδιάζετε ερωτήματα. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, θα μπορείτε να πραγματοποιείτε προχωρημένες μορφοποιήσεις και χειρισμούς σε γραφήματα και σχήματα, να δημιουργείτε λογικές, στατιστικές και μαθηματικές συναρτήσεις, να χρησιμοποιείτε τα διαθέσιμα εργαλεία ανάλυσης και ελέγχου και, τέλος, να καταγράφετε και να εκτελείτε απλές μακροεντολές.

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Η εξεταστέα ύλη της ενότητας αυτής περιλαμβάνει τα εξής: Προχωρημένη Επεξεργασία, Διαχείριση Δεδομένων, Συναρτήσεις, Ανάλυση, Ειδικά Εργαλεία

•Προχωρημένες τεχνικές υπολογιστικών φύλλων για δημιουργία και επεξεργασία λογιστικών φύλλων
•Γραφήματα, συγκεντρωτικοί πίνακες, φίλτρα και επικυρώσεις δεδομένων
•Μακροεντολές, λογικές, στατιστικές και μαθηματικές συναρτήσεις
•Χρήση διαθέσιμων εργαλείων ανάλυσης και ελέγχου για προστασία των αρχείων τους

Εξεταστέα ύλη Ms Excel Advanced

Ms Access Advanced 2016 ή 2013:

Η ενότητα "Βάσεις Δεδομένων" στο προηγμένο επίπεδο απαιτεί την ικανότητα να κατανοείτε σε βάθος το σύνολο των δυνατοτήτων της σχετικής εφαρμογής για να επεξεργάζεστε Βάσεις Δεδομένων χρησιμοποιώντας πιο σύνθετες δεξιότητες. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας πρέπει να είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε τη βάση δεδομένων για να οργανώνετε, να προβάλλετε και να παρουσιάζετε τις πληροφορίες της βάσης χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές διαχείρισης δεδομένων. Ολοκληρώνοντας την ενότητα "Βάσεις Δεδομένων", θα είστε σε θέση να αντιλαμβάνεστε την ποικιλία των μεθόδων με τις οποίες μπορούν να συσχετιστούν και να οργανωθούν τα δεδομένα. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, θα μπορείτε να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε απλές μακροεντολές, καθώς και να εισάγετε / εξάγετε και να επεξεργάζεστε δεδομένα.

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Η εξεταστέα ύλη της ενότητας περιλαμβάνει τα εξής: Πίνακες, Ερωτήματα, Φόρμες & Εκθέσεις, Μακροεντολές, Εισαγωγή, Εξαγωγή & Σύνδεση Δεδομένων.

•Εφαρμογή προχωρημένων τεχνικών για οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων για εξαγωγή, προβολή και έκθεση πληροφοριών από μια βάση δεδομένων
•Κατανόηση της ποικιλίας των μεθόδων με τις οποίες τα δεδομένα μπορούν να συσχετιστούν και να οργανωθούν
•Δημιουργία και εκτέλεση απλών μακροεντολών
•Εισαγωγή και εξαγωγή για σύνδεση δεδομένων

Εξεταστέα ύλη Ms Access Advanced

Ms PowerPoint Advanced 2016 ή 2013:

Η ενότητα "Παρουσιάσεις" στο προηγμένο επίπεδο απαιτεί την ικανότητα να κατανοείτε σε βάθος όλες τις βασικές αρχές που λαμβάνονται υπόψη για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό παρουσιάσεων. Για την επιτυχη ολοκλήρωση της ενότητας πρέπει να είστε σε θέση να δημιουργείτε παρουσιάσεις που απαιτούν τη χρήση προχωρημένων δεξιοτήτων και να μορφοποιείτε διαφάνειες χρησιμοποιώντας απαιτητικές τεχνικές διάταξης (ακόμα και τη χρήση εφέ πολυμέσων). Ολοκληρώνοντας την ενότητα "Παρουσιάσεις", θα είστε σε θέση να επεξεργάζεστε διαγράμματα και γραφήματα, καθώς και να εμπλουτίζετε τη δουλειά σας χρησιμοποιώντας εργαλεία εικόνων και σχεδίασης για να τροποποιείτε αντικείμενα και εικόνες. Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε μακροεντολές που αναφέρονται στην εφαρμογή πολυμέσων.

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Η εξεταστέα ύλη της ενότητας περιλαμβάνει τα εξής: Παράγοντες Σχεδιασμού, Διαφάνειες, Εικόνες, Γραφικά, Σχήματα, Γραφήματα, Διαγράμματα, Πολυμέσα, Διαχείριση Παρουσιάσεων, Μακροεντολές.

•Σωστή προετοιμασία και σχεδιασμός παρουσιάσεων
•Εφαρμογή προχωρημένων τεχνικών παρουσίασης
•Δημιουργία και επεξεργασία παρουσίασης
•Εφαρμογή προχωρημένων τεχνικών μορφοποίησης και διάταξης
•Χρήση εργαλείων εικόνων και σχεδίασης για τροποποίηση των εικόνων και των αντικειμένων
•Χρήση εφέ πολυμέσων, διαθέσιμων εργαλείων χρονισμού και ελέγχου της παρουσίασης
•Καταγραφή απλών μακροεντολών

Εξεταστέα ύλη Ms PowerPoint Advanced

Οφέλη Απόκτησης του ECDL Advanced

•Με την εκμάθηση του Ms Word Advanced, ο χρήστης της εφαρμογής διερευνά τις προχωρημένες δυνατότητες των εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου, κάτι που του επιτρέπει να ενδυναμώσει τη δουλειά του, να βελτιώσει την παραγωγικότητά του και να εξοικονομήσει χρόνο.

•Με την εκμάθηση του Ms Excel Advanced, ο χρήστης αναπτύσσει τις δυνατότητες αξιοποίησης των υπολογιστικών φύλλων σε επίπεδο expert και αντιλαμβάνεται τις πλήρεις προοπτικές της εφαρμογής για την παραγωγή πληροφορίας αυξημένης ποιότητας για τη Διοίκηση.

•Η εκμάθηση χρήσης βάσεων δεδομένων προχωρημένου επιπέδου βοηθά το χρήστη να λαμβάνει περισσότερα από τις εφαρμογές αυτές, χρησιμοποιώντας τα ποικίλα, προχωρημένα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για την καλύτερη διαχείριση και οργάνωση της δομημένης πληροφορίας.

•Η εκμάθηση χρήσης του λογισμικού παρουσιάσεων σε επίπεδο Advanced επιτρέπει στο χρήστη που επιζητά αυξημένες δυνατότητες παρουσίασης, να δημιουργήσει παρουσιάσεις με μεγάλο αντίκτυπο, επιδεικνύοντας άριστες δεξιότητες.

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Σου δίνουμε τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.


Μέθοδος FACEtoFACE® από το 1984

Τα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα του ομίλου μας προβλέπουν μια σειρά από ειδικές παροχές για τους σπουδαστές που μας στηρίζουν και μας εμπιστεύονται για τις εκπαιδευτικές και εξεταστικές τους ανάγκες, διευκολύνοντας την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού κύκλου της επιλογής τους. Με τη μέθοδο FACEtoFACE®, μαθαίνεις:

Γρήγορα, καθώς συντομεύει το χρόνο εκπαίδευσης και πιστοποίησής σου! | Εξατομικευμένα, διότι εστιάζει στις δικές σου εκπαιδευτικές ανάγκες | Με Τεχνική, παρακολουθώντας με καινοτόμο και με πρωτοποριακή, διδακτική τεχνική | Με Μεταδοτικότητα, αφομοιώνοντας τη διδασκόμενη ύλη αποτελεσματικά | Αλλαγή Ζώνης, με δυνατότητα μετάβασης σε άλλη ζώνη παρακολούθησης | Ακύρωση, για μέχρι και το 10% των μαθημάτων σου | Αναπλήρωση, για τα μαθήματα που χάνεις, χωρίς πρόσθετο κόστος | Παύση Μαθημάτων, από 1 εβδομάδα έως και 1 μήνα, χωρίς πρόσθετο κόστος | Εξειδίκευση, με περισσότερα από 32 χρόνια σε εφαρμογές Πληροφορικής και μόνο | Πληρότητα Ύλης, καλύπτοντας την ύλη μέσα από τις εισηγήσεις, τις ασκήσεις και τα projects.

Βήμα 1: Διαλέγεις ημέρες

Διαλέγεις τις ημέρες που σε εξυπηρετούν, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξεις τις ημέρες παρακολούθησης ακόμα και ανά εβδομάδα.

Παρακολουθείς: Όσο τακτικά θέλεις – με χρονοδιάγραμμα - 2 φορές, 3 φορές ή 5 φορές  (ή και συνδυαστικά).

Βήμα 2: Διαλέγεις ώρες

Έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις το ωράριο παρακολούθησης που σε εξυπηρετεί και να το αλλάξεις, εφόσον προκύψει ανάγκη κατά τη διάρκεια του χρονοδιαγράμματός σου, προκειμένου να μπορέσεις να ολοκληρώσεις την ύλη των μαθημάτων επιτυχώς. 

*Παρέχεται δυνατότητα αναπλήρωσης ωρών κατόπιν συνεννόησης.

Βήμα 3: Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα

Μπορείς να παρακολουθήσεις τις ενότητες ECDL με εντατικό ή ακαδημαϊκό ρυθμό παρακολούθησης, εντός ενός σχετικού εύρους εκτιμώμενου χρονοδιαγράμματος 80 έως 120 ωρών.

Εκτίμηση ολοκλήρωσης ECDL προχωρημένου επιπέδου 4 ενοτήτων:

80 Ώρες - Ολοκλήρωση σε:

 • Σε 1 μήνα, με 4ώρες/ημέρα Καθημερινά
 • Σε 1 ½ μήνα, με 4ώρες/συνάντηση (3 συναντήσεις/εβδομάδα)
 • Σε 2 ½- 3 μήνες, με 2-4ώρες/συνάντηση (3-2 συναντήσεις/εβδομάδα)

120 Ώρες - Ολοκλήρωση σε:

 • Σε 8 εβδομάδες, με  20ωρο εβδομαδιαίως, Καθημερινά.
 • Σε 3 μήνες, με 12ωρο εβδομαδιαίως, με 3 συναντήσεις των 4 ωρών.
 • Σε 5-6 μήνες, με 6-8ωρο εβδομαδιαίως, με 3-4 συναντήσεις.

 

Εξεταστικά Κέντρα ECDL

Διαθέτουμε 3 πιστοποιημένα, εξεταστικά κέντρα ECDL σε Αθήνα, Δάφνη και Μαρούσι. Δες περισσότερες πληροφορίες για το φορέα και τη διαδικασία εξέτασης, καθώς και για το παρεχόμενο πιστοποιητικό.

Παγκόσμια πιστοποίηση ECDL

Το πιστοποιητικό ECDL είναι τίτλος που αναγνωρίζεται τόσο από το Ελληνικό Δημόσιο, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σε αντίθεση με τίτλους "τύπου ECDL", διασφαλίζει τον κάτοχό του τόσο στην απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων και δεξιοτήτων, όσο και στην αξία που προσδίδει αυτό στο βιογραφικό του.

Εξεταστικός φορέας ECDL

O εξεταστικός φορέας ECDL, η PEOPLECERT Ελλάς, είναι μέλος διεθνούς ομίλου πιστοποίησης και οργανισμός διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Πρώτος ξεκίνησε να παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης από το 2000, έχοντας πιστοποιήσει έκτοτε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες καταρτιζομένων.

Διαδικασία εξετάσεων

Οι εξετάσεις διεξάγονται σε κέντρα που έχουν πιστοποιηθεί για τους χώρους και τον εξοπλισμό τους, προκειμένου να διεκπαιρεώνονται με τα λιγότερα, δυνατά, απρόοπτα στην όλη διαδικασία. Συγκεκριμένα, ο εξεταζόμενος καλείται να εφαρμόσει τις εντολές που έχει μάθει σε πραγματικό χρόνο, μέσα από πρακτικό χειρισμό του λογισμικού. Σε καμία περίπτωση οι εξετάσεις δεν αναλώνονται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους, καθώς πρόκειται για ένα αμιγώς πρακτικό αντικείμενο. Με την ολοκλήρωση των θεμάτων και εφόσον έχει συγκεντρώσει ικανοποιητικό ποσοστό, ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της προσπάθειάς του.

Προϋποθέσεις εξετάσεων

Για να συμμετάσχει κάποιος στις εξετάσεις, θα πρέπει να διαθέτει κάρτα δεξιοτήτων, η οποία εκδίδεται μια φορά και ισχύει για κάθε μελλοντικά εξεταζόμενη ενότητα. Προπληρώνοντας τα εξέταστρα πριν από την εξέταση της κάθε ενότητας, μπορεί να λάβει μέρος στην εξεταστική διαδικασία και με την επιτυχή έκβαση αυτής, να αιτηθεί τη λήψη πιστοποιητικού.

Ημέρες και ώρες εξετάσεων

Οι εξετάσεις διεξάγονται και στα 3 ιδιόκτητα και πιστοποιημένα, εξεταστικά μας κέντρα κάθε εβδομάδα, με τη συγκέντρωση υποψηφίων. Μπορείτε να ενημερωθείτε από τη γραμματεία των σχολών μας για τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες των εξετάσεων ανά περίοδο (χειμερινή-θερινή).

Σύμφωνα με το Νόμο 4283/2014,  η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι αορίστου διαρκείας.

Επιπλέον, ο φορέας του ECDL είναι ο μοναδικός που παρέχει δύο πιστοποιητικά με την εξέταση, Πιστοποιητικό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και Πιστοποιητικό Ε.Σ.Υ.Δ.

Το ECDL παρέχεται τόσον στην ελληνική, όσο και στην αγγλική γλώσσα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαγγελματική εξέλιξη του κατόχου του σε Ελλάδα και εξωτερικό.

 

Tο Πιστοποιητικό ECDL ισχύει εφ' όρου ζωής!

 

e-Learning εκπαίδευση με FACEtoFACE® λογισμικό

Δες πώς μπορείς να επωφεληθείς της εκπαιδευτικής μεθόδου και του λογισμικού FACEtoFACE® για τις εκπαιδευτικές σου ανάγκες.

Κατέβασε το λογισμικό μας και εκμεταλλεύσου την ευκαιρία δωρεάν χρήσης έως 3 ωρών στο μάθημα της επιλογής σου. Επίσης, στα εκπαιδευτικά μας κέντρα, μπορείς να συνδυάσεις την εξ αποστάσεως μάθηση με επίσκεψη στην αίθουσα 1 φορά ανά εβδομάδα.

Ζώνες Παρακολούθησης

Επέλεξε τις ώρες παρακολούθησης μέσα από το τμήμα που εξυπηρετεί το πρόγραμμά σου, δηλώνοντας ενδιαφέρον για την πρωινή (10:00-12:00), τη μεσημεριανή (12:00-14:00), την απογευματινή (14:00-17:00) ή τη βραδινή ζώνη παρακολούθησης (17:00-21:00).

Οδηγίες

Τα βήματα Εγκατάστασης του LMS FACE to FACE® και η διαδικασία λήψης του μαθήματος που σε ενδιαφέρει, σε 5 Clicks.

Click, εδώ

Λήψη

Απόκτησε με 1 Click  το Λογισμικό LMS FACEtoFACE® που έχει δημιουργήσει ο όμιλός μας, FACEtoFACE® για Distance learning.

Click, εδώ

Χρονοδιάγραμμα

Μπορείς να ολοκληρώσεις τα μαθήματα μέσα σε 4 εβδομάδες (3 εκπαιδευτικές συναντήσεις των 4 ωρών ανά εβδομάδα),  
6 εβδομάδες (2 συναντήσεις των 4 ωρών ανά εβδομάδα) ή 8 εβδομάδες (3 συναντήσεις των 2 ωρών ανά εβδομάδα).

Δημοφιλή εκπαιδευτικά αντικείμενα

Πλοηγήσου στην παρακάτω λίστα με μερικά, μόνο από τα πλέον δημοφιλή, εκπαιδευτικά αντικείμενα του ομίλου FACEtoFACE®.


Copyright © 1984 - 2017 FACEtoFACE® Academy. All rights Reserved. F2F eBusiness Team

Creator: Exarchopoulos P. George | General Administrator: Vasilopoulou K. Panagiota

Last update: Sunday, 2nd of April 2017